Dnešní doba je bezprecedentní. Epidemie COVID-19 překazila plány, otřásla světovou ekonomikou a způsobila, že se mnoho cestovatelů necítí dobře. Kvůli přísným opatřením na omezení šíření nákazy, která zavedly veřejné orgány, včetně uzavírek, lockdownů, karanténních zón a omezení cestování, byli těžce zasaženi také letečtí dopravci. Obecně je třeba tato opatření přijmout k zajištění bezpečnosti veřejnosti, ale cestující se kvůli nim mohou potýkat se zrušenými nebo přesměrovanými lety, z nichž mnohé nemusí být možné znovu rezervovat.

Komise EU vydala na pomoc leteckým společnostem a cestujícím pokyny, které mají pomoci s výkladem nařízení (ES) č. 261/2004, které stanovuje práva cestujících v EU a úpravu odškodnění v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo velkého zpoždění letu. V souvislosti se stále se vyvíjející situací v oblasti COVID-19 však bude nutné některé aspekty nařízení EU261 nově interpretovat. Níže vysvětlíme práva cestujících během situace COVID-19 podle EU261.

Mám právo na odškodnění během COVID-19?

Za normálních okolností přiznává EU261 cestujícím při zrušení letu právo na náhradu škody v pevné výši. Všimněte si, že se to nevztahuje na zrušení letu, které bylo provedeno více než 14 dní předem, nebo na zrušení letu způsobené „mimořádnými okolnostmi“, kterým nebylo možné zabránit, ani když byla přijata veškerá preventivní opatření.

Během výskytu nákazy COVID-19 Komise jasně uvedla, že pokud orgány veřejné moci přijmou přísná opatření, jejichž cílem je omezit šíření nákazy COVID-19, že tato opatření nejsou ze své podstaty běžnou praxí, kterou dopravci přijímají, a že tato opatření jsou plně mimo jejich kontrolu. Vzhledem k mimořádným okolnostem výskytu COVID-19 a opatřením zavedeným na ochranu veřejnosti nemají cestující nárok na odškodnění v případě, že je let zrušen z důvodu omezení COVID-19.

Mějte na paměti, že i když cestující nebudou mít nárok na žádnou kompenzaci za problémy s letem, dotyčný letecký dopravce je stále vybízen, aby cestujícím nabídl jiné možnosti. Podívejme se na možnosti, které Komise stanovila během vypuknutí epidemie COVID-19.

Právo volby mezi úhradou a přesměrováním

Během epidemie COVID-19 Komise uvedla, že cestující mají právo požadovat od leteckých dopravců náhradu nákladů nebo přesměrování. V případě zrušení nebo určitého zpoždění musí dopravci nabídnout tyto možnosti. Přesměrování však může být ošemetné, neboť okolnosti COVID-19 mají vliv na právo zvolit si přesměrování při „nejbližší příležitosti“.

Bohužel u většiny dopravců může být nemožné přesměrovat cestujícího do zamýšlené destinace v určitém časovém rámci z důvodu cestovních omezení. Stejně tak nemusí být jasné, kdy se přesměrování otevře jako reálná možnost. „Nejbližší možnost“ přesměrování tak může být předmětem nejistoty nebo dlouhých zpoždění. V takovém případě mají cestující možnost vrátit cenu letenky nebo změnit trasu v pozdější fázi „podle přání cestujícího“.

Pokud cestující trvá na přesměrování při nejbližší příležitosti namísto vrácení peněz, musí letecký dopravce informovat cestující o všech zpožděních nebo nejistotách spojených s tímto rozhodnutím. Pokud se cestující přesto rozhodne pro přesměrování, letecký dopravce ze zákona splnil svou informační povinnost a v dostatečném předstihu zarezervuje let, který bude k dispozici pro přesměrování.

Když cestující nemůže nebo nechce cestovat

COVID-19 učinil z cestování letadlem pro mnoho cestujících poměrně skličující vyhlídku. Kvůli karanténním opatřením navíc museli někteří cestovatelé pozastavit své cestovní plány, pokud se virem nakazili nebo přišli do kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testován. Jiní se jednoduše obávají cestovat v době, kdy je míra nákazy vysoká. Co se stane, když cestující nemůže cestovat nebo nechce cestovat kvůli obavám?

Nařízení o právech cestujících stanovená EU nic neříká o řadě podmínek, za kterých cestující nemůže cestovat nebo může chtít cestu z vlastní vůle zrušit. Co to znamená pro cestujícího? V tomto případě bude to, zda cestující obdrží náhradu, záviset na druhu letenky (s možností náhrady, s vyhlídkou na změnu rezervace), jak je uvedeno v konkrétních podmínkách dopravce. Vzhledem k povaze situace se však mnoho dopravců rozhodlo nabídnout poukazy cestujícím, kteří nemohou nebo nechtějí cestovat z důvodu výskytu nákazy COVID-19.

Tyto poukazy lze vyměnit za další cestu se stejným dopravcem v určitém časovém rámci stanoveném jednotlivými dopravci. Mějte na paměti, že tuto situaci bude třeba odlišit od situace, kdy dopravce cestu zruší a nabídne pouze poukaz, nikoliv možnost volby mezi náhradou nebo přesměrováním. Pokud dopravce zruší let z důvodu COVID-19, cestující mají stále právo zvolit si místo toho náhradu nebo přesměrování.

Pokyny týkající se práva na péči

I během epidemie COVID-19 nařízení EU261 stále zajišťuje, že dopravci musí dodržovat pokyny pro právo na péči, jak je uvedeno v článku 9 nařízení. Cestujícím, kteří byli postiženi zrušením letu v důsledku nákazy COVID-19, musí letecký dopravce nabídnout péči, a to bez poplatků a potíží. Péče zahrnuje stravu a občerstvení v souvislosti s dobou čekání, v případě potřeby ubytování v hotelu a dopravu do místa ubytování. Kromě toho mají jednotlivá letiště za úkol poskytnout pomoc všem cestujícím, kteří jsou zdravotně postižení nebo se potýkají s omezením pohyblivosti.

Mějte na paměti, že pokud se cestující rozhodne pro náhradu v případě zrušeného letu, právo na péči nezaniká. To platí i v případě, že se cestující rozhodne pro pozdější přesměrování. Právo na péči trvá pouze po dobu, kdy cestující musí čekat na přesměrování v nejbližším možném termínu a v daném časovém parametru. Pokud se cestující rozhodne pro přesměrování k pozdějšímu datu, dopravce není odpovědný za poskytnutí ubytování nebo stravy po neomezeně dlouhou dobu.

Věci, které je třeba si zapamatovat

EU261 and Covid-19 Explained

COVID-19 narušil pocit normálnosti nesčetnými způsoby. Dopravci i cestující se učí tomuto novému způsobu života přizpůsobit. Vzhledem k tomu, že se všichni potýkáme s veřejnými omezeními, výklad výše uvedených pokynů jistě zanechá mnoho nezodpovězených otázek. Vzhledem k tomu, že některé státy se rozhodnou řešit otázky dopravců a letů individuálně, bude na těchto soudech, aby stanovily, do jaké míry musí letečtí dopravci během epidemie COVID-19 dodržovat nařízení EU261/2004.